Kvantna medicina

Bi-Digital O-Ring Test  (BDORT)

Rezonantna dijagnostika, je jedna od metoda Kvantne medicine  koja je priznata novim Zakonom o zdravstvu Republike Srbije, delom koji reguliše primenu Tradicionalne medicine, i svrstana u grupu: Kvantna medicina i srodne grane. (www.quanttes.org.rs)
     BDORT (www.bdort.org, www.bdort.net)  je zasnovan na rezonanciji elektromagnetnih talasa, na fenomenu koji je otkrio poznati fizičar, naučnik našeg porekla, Mihajlo Pupin. Ideju da fenomen rezonancije primeni u dijagnostičke svrhe i uvede u medicinsku kliničku praksu, dobio je pronalazač ove metode:
 Prof. Dr Sci. med Yoshiaki Omura,1977. godine, radeći projekat, upravo, na Pupinovom Institutu za fiziku na Kolumbija Univerzitetu u Njujorku. Svoja istraživanja vezana za primenu BDORT-a objavio je u  visoko indeksiranom medicinskom časopisu: Acupuncture & Electro-Therapeutics Research, The International Journal (www.cognizantcommunication.com). Prvi radovi su objavljeni 1981.godine. 1993. god. dobija Američki patent za pronalazak: Bi-Digital O-Ring Test for Imaging and Diagnosis of Internal Organs of a Patient , Patent No. 5,188,107
    Prof. Dr Sci. med Yoshiaki Omura  je dobio mnoga svetska priznanja za svoj naučni rad, a 2008. biva izabran za Počasnog  člana Akademije Medicinskih Nauka Srpskog Lekarskog Društva.
    BDORT-om mogu da se bave Doktori medicine, Doktori stomatologije i Licencirani akupunkturolozi, posle adekvatne teoretske i praktične edukacije, dobijajući titulu cert-MD ORT.    
    Udruženje za primenu Bi-digital O-Ring Testa u dijagnostici i terapiji formirano je 2000.godine u Beogradu (www.bdort.org.rs), kao prvo udruženje u Evropi.
    BDORT je neinvazivna dijagnostičko-terapeutska metoda. Može biti: direktna, kada lekar radi dijagnostiku sam sa pacijentom, ili indirektna, koja se najčešće primenjuje. Ovde pregled rade dva lekara. Jedan lekar-asistent služi kao „medicinski aparat“ i on jednom rukom, elektrodom ili laserom, prelazi preko tela pacijenta, a na drugoj ruci pravi stisak prstiju u obliku slova-O. Za to vreme drugi lekar meri mišićnu snagu tog stiska, pokušavajući da otvori stisnute prste. Tokom pregleda menja se mišićna snaga u zavisnosti od informacija koje se dobijaju fenomenom rezonancije iz elektromagnetnog polja
pacijenta.
Mehanizam BDORT-a zasniva se na promeni mišićne snage stiska prstiju, koja se menja zbog promene aktivnosti enzima N-Acetil Serotonin-Transferaze i koncentracije neurotransmitera serotonina u pinealnoj žlezdi, pri aktivaciji receptora za rezonanciju.
    Pregled traje u proseku 30-60 minuta, i pri pregledu se koriste dijagnostičke pločice sa referentnim supstancama koje se proizvode u Japanu. Senzitivnost i specifičnost dobijenih podataka procenjuje se da dostiže 90%. Posle izvršenog pregleda dobijene informacije se proveravaju standardnim laboratorijskim i kliničkim testovima. Zbog dijagnostike nekih oboljenja pre pojave simptoma, mnogi ovu metodu vide kao preventivnu, za ranu dijagnostiku  i prevenciju nastanka mnogih hroničnih oboljenja kao što su: endokrina (diabetes, oboljenja štitne žlezde..), neurološka, reumatska, ginekološka, maligna i druga.
    BDORT je metoda koja objedinjuje znanja iz Naučne i Komplementarnih grana medicine. To je danas trend medicine u svetu, gde se radi na stvaranju tzv. Integrativne medicine, koja ne bi trebala da bude samo prosti spoj, već novi kvalitet u dijagnozi i lečenju (www.integrativnamedicina.org ).
   
Primena BDORT-a:

    -rana dijagnostika mnogih hroničnih oboljenja;
    -otkrivanje uzroka mnogih teških oboljenja i pokušaji etiološkog lečenja nekih, do sada nelečivih oboljenja;
    -otkrivanje i testiranje odgovarajućih lekova, određivanje optimalne individualne doze i testiranje interakcije  (pozitivne ili negativne) lekova koji se koriste za lečenje;
    -Selective Drug Uptake Enhancement Method- metod kojim lek upućujemo u obolelo područje, povećavajući efekat lečenja i smanjujući štetna dejstva lekova u organizmu;
    -otkrivanju  uzroka alergija  i intolerancija (inhalatorni, nutritivni i kontaktni alergeni);
    -detekciji i lokalizaciji patoloških promena u organizmu, posebno infekcija, vrste i aktivnosti (virusa, bakterija itd.), što je teško dijagnostikovati standardnim testovima, posebno u nedostupnim delovima tela (centralni nervni sistem itd.);
    - detekciji i lokalizaciji toksina u organizmu (Autizam, Alzheimer, MS, maligna oboljenja, reumatska oboljenja, endokrina oboljenja, infertilitet i sterilitet...);
    -detekciji toksina u okruženju pacijenta ( stan, hrana, garderoba, šminka, farbe ze kosu, dečije igračke...);
    -detekciji i proceni uticaja na zdravlje različitih vrsta, pre svega nejonizujućih zračenja zračenja u okruženju: u stanu, radnom mestu...( zračenje mobilnih telefona, kompjutera, raznih elektronskih uređaja, zračenja baznih stanica i drugih predajnika radio talasa, trafo stanica, geopatogena zračenja, detekcija prisustva statičkog elektriciteta itd.);
    - tačna lokalizacija i detekcija akupunkturnih tačaka i akupunkturnih kanala;
    -detekcija refleksnih zona organa  preko kojih je moguće postavljanje  dijagnoze i lečenje itd.
Ass.dr sci. med Momir Dunjić,
Predsednik: „Srpskog udruženja za primenu Bi-Digital O-Ring Testa u dijagnostici i terapiji“, Spec. ginekologije i akušerstva, Načelnik odeljenja za ginekološku endokrinologiju; F.I.C.A.E., cert MD-ORT.;
Potpresednik udruženja „Quanttes“,
Član Research Comettee, Society for Integrative Oncology, Sekretar Sekcije za Akupunkturu
i Potpresednik aktiva za Kvantnu medicinu SLD-a.
Ċ
Srdjan Bajalica,
5. 9. 2010. 03:56
Comments