Homeopatija
 

<< početna 

Sadržaj. Definicija klasične homeopatije, šta čini homeopatiju, šta se leči homeopatski, homeopatska definicija zdravlja, rasprostranjenost homeopatskog lečenja, prevencija bolesti, očuvanje zdravlja ili njegovo poboljšanje,  povećanje kapaciteta odbrane i kreativnosti.

Definicija. Homeopatija je dvestogodišnji naučni sistem lečenja, koji je holističan i prirodan, a zasnovan na fundamentalnom principu aktivne i moćne stimulacije tela da se izleči (isceli, ozdravi). Slično se sličnim leči. Supstancija koja izaziva spektar simptoma kod zdravih osoba (pruving) izlečiće isti spektar simptoma kod obolele osobe. Homeopatski preparat izaziva jaču bolest od postojeće, potiskuje iste simptome bolesnika, organizam ozdravi (povrati zdravlje) posle ukidanja homeopatskog leka, jer prestaje bolest izazvana lekom; nakon toga homeopatski lek se izostavlja. U istom organizmu ne mogu istovremeno da opstaju dve iste ili slične bolesti.
 Posle uzimanja ekstenzivnog intervijua koji pokriva sve aspekte ispitivane osobe na mentalnom, emocionalnom i fizičkom nivou, kao i pregleda bolesnika, određuje se jedna, nemerljivo mala doza, jednog homeopatskog preparata da bi stimulisala organizam da se izleči.
 Homeopatski preparat (jedan od 2 500 sačinjenih od minerala, biljaka, životinja i produkata bolesnog organizma) serijski se razblažuje i između svakog razblaženja protresa (succused) i tako dinamizuje (dobija kinetičku energiju). Posle c12 razblaženja u rastvoru vode ili alkohola nema ni jednog molekula početne supstancije. Obrazac materije (energija) prelazi na molekule vode, koji imaju poseban raspored (klastere).
 Konvencionalna medicina zasniva se na paradigmi biološke nauke, sada molekularne genetike. Klasična homeopatija se zasniva na informativnoj, energetskoj-vibracionoj paradigmi.
 Za sada našim instrumentima i klasičnim laboratorijskim istraživanijima ne možemo da potvrdimo delovanje homeopatskih preparata. Nemamo odgovor na pitanje kako deluju homeopatski lekovi, dok kvantna elektro-dinamička istraživanja ne daju definitivni odgovor!
 Klinički eksperimenti, naše svakodnevno iskustvo sa odličnim rezultatima lečenja i izlečenja (posebno hroničnih slučajeva i sitnih tegoba na koje klasični lekari ni ne obraćaju pažnju), govorimo o tzv. "Empiric based Medicine" (na iskustvu zasnovanoj medicini). Znamo i uverili smo se da homeopatski lekovi ne samo da leče, već dovode do izlečenja!
 Poreklo reči homeopatija: nastala je od dve grčke reči: homoio, sličan; pathos, patnja.
 Šta se sve leči homeopatski: lečimo čoveka, a ne bolest u čoveku. Homeopatija ima holistički pristup. Simptomi u homeopatiji pripadaju čoveku, a u klasičnoj medicini bolesti. U homeopatiji simptomi su inherentno pozitivni i promovišu zdravlje. Dijagnostički, u homeopatiji upoređujemo sliku simptoma pacijenta sa slikom simptoma homeopatskog preparata, koji je dobijen ispitivanjem delovanja te materije na zdrave osobe ( pruving). Nauka i umetnost homeopatije leči sva akutna i hronična stanje kod čoveka. Akutne bolesti lečimo kada ona ne idu ka izlečenju spontano i to akutnim lekovima koji su u odnosu sa konstitucionalnim lekom osobe koja se leči. Hronične bolesti i njihove akutizacije lečimo konstitucionalnim lekovima.
 
 Rasprostranjenost  homeopatskog lečenja je velika Preko 100 000 lekara upotrebljava homeopatiju , a leči se preko 500 miljona ljudi homeopatski. Francuski lekari  u 30% slučajeva koriste homeopatiju; broj lekara u Nemačkoj koji koriste homeopatiju je 20%; procenat u Engleskoj je veči i iznosi 45%, dok Holandjani primenjuju homeopatiju čak u 45% pacijenata. Homeopatsko lečenje omogućava korišćenje sopstvenih kapaciteta (mentalnih, imunoloskih), kao i podsticanje kreativnosti (deo koje pripada umetnosti lečenja), jednom reči omogućava zdravstveno blagostanje.
 Homeopatija nije panacea i izlečenje ide od 30 do 65% bolesti, a poboljšanje se postiže i do 95% kod svih pacijenata.
 Homeopatija je preventivna medicina, koja eradicira (iskorenjuje) ili neutralizuje predispoziciju pre nego što se ona ispolji kao specifična bolest.  

Zdravlje (definicija): odsustvo bolesti, fizičko, emocionalno, psihološko (mentalno i duševno) i socijalno blagostanje. Postojanje unutrašnje sposobnosti da se koriste postojeći jedinstveni kapaciteti jedinke i kreativnost u odbrani, adaptaciji, reakciji na stresore i u sopstvenom razvoju. Homeopatski gledano svako ispoljavanje života je simptom, on može ali ne mora da bude izraz bolesti! Zdravlje može da bude: fizičko, psihološko, duševno zdravlje. Zdravlje je individualna stvar.
 Homeopatija je sposobna da pomogne (asistira) oporavak i održavanje zdravlja na svim nivoima. 

Optimalno zdravlje: to je stanje intenzivnog fizičkog i mentalnog funkcionisanja. Osećanje zdravstvenog blagostanja kojem težimo i povremeno ga i osećamo.
 Šta nam čini homeopatski tretman: pokreće proces isceljenja, posebno kada je spor i neadekvatan, asistira pokušajima organizma za samoisceljenje, potpomaže ustaljenim biološkim procesima detoksifikacije, nutricije, i redovne regeneracije tkiva, vaspostavlja komunikaciju između delova i celine (sinhronizacija). Cilj je ukloniti blokove i ometanja isceliteljskih snaga, osloboditi telo fiksiranih šema i blokova koji onemogućavaju korišćenje punih kapaciteta imunološke odbrane organizma, vaspostaviti sposobnost da se živi pun i kreativan život; blago, lako, neosetno obezbediti stimulus za um/telo isceliteljski proces, nasuprot izazivanju reakcije na invazivni, agresivni način. 

U zaključku:
 Klinički eksperimenti, naše svakodnevno iskustvo sa odličnim rezultatima lečenja i izlečenja (posebno hroničnih slučajeva i sitnih tegoba na koje klasični lekari neće ni da obraćaju pažnju), govorimo o tzv. "Empiric based Medicine"( na iskustvu zasnovanoj medicini). Znamo i uverili smo se da homeopatski lekovi dovode do izlečenja! To iskustvo stekli smo lečeći sebe, porodicu i svoje pacijente. Ovom medicinom može uspešno da se leći, ali vrhunsku dijagnostiku i uspehe savremene medicine ne treba niti potcenjivati, niti izbegavati. Oba načina lečenja su komplementarna, i naš pacijent treba da ima mogućnost da ih koristi, bilo kao samostalne načine lečenja bilo istovremeno (integrativna medicina).  Homeopatija je i preventivni način lečenja i može da se upotrebi u uklanjanju predispozicije. Nasleđena ili stečena sklonost (mijazam) je predmet lečenja putem homeopatije. Uslovno zdrava osoba može da potraži lečenje kod homeopate sa ciljem da ga održi ili poboljša.
Literatura od 31 reference tražiti od autora na
E-mailu: sasa9@ nadlanu.com

Prof. dr Aleksandar Krstić, član Akademije medicinskih naukaSLD